Privacybeleid

PRIVACYBELEID

CollegaMatch respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website www.CollegaMatch.nl en acht de zorgvuldige omgang met privacygevoelige gegevens van groot belang. CollegaMatch garandeert dat de door gebruikers verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld, conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van de website en diensten van CollegaMatch, en u daarmee (persoons)gegevens (van uw werknemers) middels de website verstrekt, verklaart u daartoe bevoegd te zijn en verleent u CollegaMatch, ook namens de betreffende werknemers, toestemming deze gegevens overeenkomstig het bepaalde in dit privacybeleid te verwerken.

Dit privacybeleid geldt niet voor websites van derden waarnaar op de website van CollegaMatch wordt verwezen.

Van gebruikers ontvangen gegevens zullen onder geen beding worden doorverkocht aan derden. De door gebruikers verstrekte gegevens kunnen uitsluitend aan derden worden verstrekt indien en voor zover dit is voorzien in dit privacybeleid.

Alle middels de website door gebruikers verstrekte gegevens worden opgeslagen door middel van een daartoe beveiligde webomgeving. Verstrekte gegevens worden door CollegaMatch slechts bewaard voor zolang dit voor de uitvoering van gesloten overeenkomsten, dan wel krachtens wettelijk voorschrift, noodzakelijk is.

 

COOKIES

Voor verschillende doeleinden maakt de website van CollegaMatch gebruik van cookies. Door middel van cookies kan bezoekersgedrag in anonieme vorm worden verzameld. CollegaMatch mag deze informatie aan derden verschaffen voor zover deze derden de informatie namens CollegaMatch verwerken. CollegaMatch en derden zullen de informatie nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van de bezoekers te verzamelen.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van de website niet optimaal kunt benutten.

 

AUTOMATISCHE GEGEVENSVERSTREKKING

Bij het gebruik van de website van CollegaMatch en in het bijzonder wanneer u content aan de website toevoegt, verzamelt CollegaMatch automatisch de gegevens die naar hem worden verstuurd door uw computer, mobiele apparaat of andere apparatuur. Dit betreffen gegevens zoals, maar niet beperkt tot, de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over uw computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de website van CollegaMatch, verwijzende URL en IP-adressen.

 

OPGEVEN VAN GEGEVENS

CollegaMatch verwerkt gegevens die door de gebruikers van de website worden opgegeven. Dit betreft het verzamelen, uitwisselen en bewaren van gegevens die zijn opgegeven in verband met het gebruik van de diensten van CollegaMatch. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

Bedrijfsgegevens worden mede gebruikt ter identificatie, voor beveiligingsdoeleinden, om te voorkomen dat niet-geregistreerde organisaties zich op de website aanmelden.

Personeels- en vacaturegegevens zijn voor overige gebruikers van de website inzichtelijk indien deze ook een account hebben bij CollegaMatch en akkoord zijn gegaan met de algemene voorwaarden die garanderen de gegevens vertrouwelijk te houden voor derden. Personeels- en vacaturegegevens zijn niet zichtbaar voor ongeregistreerde bezoekers, tenzij u deze gegevens vermeld in uw vacatureteksten.

 

VOOR WELKE DOELEINDEN PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

Voor de volgende doeleinden kunnen door de gebruiker verstrekte gegevens worden gebruikt:

 

DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

CollegaMatch kan uw persoonsgegevens slechts bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacybeleid. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden voor marketingdoeleinden.

CollegaMatch kan persoonsgegevens delen met derden, zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, de belastingdienst, politie en andere bij wet aangewezen instanties indien CollegaMatch daartoe wettelijk verplicht is, of daartoe anderszins aanleiding ziet en dit binnen het kader van de wet- en regelgeving geoorloofd is.

Voorts kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere ondernemingen waarmee CollegaMatch in het kader van een reorganisatie van plan is te fuseren of waardoor CollegaMatch wordt overgenomen. Deze ondernemingen zijn eveneens gehouden uw persoonsgegevens conform dit privacybeleid te verwerken.

Zonder het voorgaande te beperken, zal CollegaMatch – in zijn streven om de privacy van gebruikers te respecteren en de website vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen – persoonsgegevens overigens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, tenzij CollegaMatch te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om dreigende schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.

Gegevens die u deelt op de website van CollegaMatch

Op de website hebben gebruikers de mogelijkheid om content met andere gebruikers te delen. Middels de website wordt de gebruiker in staat gesteld om direct in contact te komen met andere gebruikers. De gebruiker wordt aangeraden goed te overwegen op welke wijze en met wie hij (persoons)gegevens deelt. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de risico’s in verband met de persoonsgegevens die hij via de website deelt; CollegaMatch kan de vertrouwelijke en veilige behandeling, door andere gebruikers van de website waarmee gegevens worden gedeeld, niet garanderen.

CollegaMatch raadt gebruikers aan om, indien zij de website bezoeken vanaf een gedeelde computer of een computer in een internetcafé, na elke sessie uit te loggen. Wanneer de gebruiker niet wil dat de gedeelde computer hem en/of zijn gegevens onthoudt, dan zal hij de cookies en de geschiedenis van zijn websitebezoek op die computer moeten verwijderen.

 

TOEGANG TOT, BEKIJKEN EN AANPASSEN VAN (PERSOONS)GEGEVENS

Voor zover mogelijk kan de gebruiker de door hem verstrekte gegevens zelf aanpassen of verwijderen door in te loggen op zijn account op de website. Indien de gebruiker zijn account bij CollegaMatch wil sluiten, dan kan dat te allen tijde op de daartoe voorgeschreven wijze. Dergelijke verwijderingsverzoeken worden binnen een redelijke termijn verwerkt. Ook kunt u contact opnemen met CollegaMatch voor het inzien van uw persoonsgegevens, tenzij CollegaMatch op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. CollegaMatch kan hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen.

Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, dan kunt u CollegaMatch verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

 

WIJZIGINGEN

CollegaMatch kan dit privacybeleid steeds wijzigen en raadt gebruikers aan dit beleid regelmatig te raadplegen. De inwerkingtreding van substantiële wijzigingen van dit privacybeleid zullen uitdrukkelijk op de website van CollegaMatch worden aangekondigd.

 

CONTACT

Indien u nog vragen heeft over dit privacybeleid, dan kunt contact opnemen met CollegaMatch. CollegaMatch helpt u graag indien u vragen heeft over de door u verstrekte gegevens of indien u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen.

CollegaMatch
Elzenlaan 62
Emmer-compascuum
KVK: 64432769
BTW: 0312.21.889B01
T: 06-15200493
T: 06-30963028
E: contact@collegamatch.nl